{{names[0].teamHomeName}} {{names[0].teamHomeMatchesWon}} {{names[0].teamVisitingMatchesWon}} {{names[0].teamVisitingName}} Game Scores
{{x.positionPlayed}} {{x.playerHome1Name}} {{x.playerVisiting1Name}} {{x.score}}